CDL spol. s r.o. - V?voj a v?roba elektronick?ch zariaden? pre motorov? vozidl?   logo spolo?nosti
Profil firmy Produkty Cenn?k Kontakt    
Výrobný sortiment
>Elektronické regulátory alternátorov

>Regulátory žhavenia

>Montážne svietidlá

>Spínače elektronického zapaľovania

>Elektrický ohrievač chladiacej kvapaliny

>Odrušovací kondenzátor alternátora

>Zobraziť všetko

 
  Profil firmy

Firma CDL je výrobno-obchodná spoločnos? zameraná na vývoj a výrobu elektronických zariadení pre motorové vozidlá. Hlavný výrobný program tvoria:
  1. elektronické regulátory alternátorov

  2. spínače elektronického zapaľovania

  3. regulátory žhavenia

  4. odrušovacie kondenzátory alternátora

  5. elekrické ohrievače chladiacej kvapaliny

  6. montážne svietidlá

Rozvojový program je orientovaný na nové výrobky, technológie, zmeny procesov. Vykonávame aktivity na elimináciu procesov, ktoré sú pomalé, nepružné a neefektívne. Trvalým a systematickým sledovaním potrieb a očakávaní našich zákazníkov zabezpečujeme zvyšovanie kvality a inováciu našich výrobkov s cieľom udrža? si postavenie a dobré meno na trhu.

História

1994 Dňa 2.júna 1994 získaním živnostenského oprávnenia vznikla firma Jozef Bystričan - CDL so sídlom v Detve. Hlavnou sférou podnikania je výroba a distribúcia elektrických zariadení pre motorové vozidlá.

1996 Zväčšovanie prevádzkových priestorov z dôvodu zvyšovanie objemu produkcie a prijímania nových zamestnancov.

1999 Zápis firemného loga CDL do registra ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

2000 Zmena právnej formy podnikania spoločnosti. Pôvodná firma jednotlivca sa pretransformovala na CDL, spol. s r. o. Spoločnos? s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice dňa 18.2.2000.

2001 Zriadenie oddelenia vývoja. S tým úzko súvisí prijatie vývojových pracovníkov, ktorí pripravujú vlastné originálne riešenia pre nové výrobky.

2002 Zakúpenie vlastných výrobných priestorov, ich rekonštrukcia a príprava na zriadenie vlastnej nástrojárskej dielne a vstrekovania plastov.

2003 Dokončenie a vyvrcholenie príprav na spustenie nástrojárskej dielne. Plánované spustenie začiatkom druhej polovice roka.

2004 Rozšírenie výrobného programu o navrhovanie a realizáciu výroby foriem na vstrekovanie plastov vo vlastnej nástrojárskej dielni, prevádzkovanie vstrekovania a pokovovania plastov.


Poslanie a vízia

Poslanie
Naším poslaním je kvalitou, serióznos?ou a výhodnými cenami vytvára? vysoké hodnoty pre našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Ponukou sortimentu a technickým servisom uspokojova? potreby zákazníkov, možnos?ou vzdelávania a sociálnymi hodnotami budova? spokojnos? svojich zamestnancov a serióznym vystupovaním dlhodobo udržiava? dobré obchodné vz?ahy.

Vízia
Usilujeme sa byť dlhodobým a serióznym partnerom pre všetkých svojich zákazníkov, uznávaným obchodnými partnermi, zamestnancami i verejnosťou. Spolupôsobením moderných výrobných technológií, tvorivého potenciálu zamestnancov a dodávateľského portfólia si chceme zabezpeči? prosperitu našej spoločnosti.

Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol s.r.o. zavedením inovatívnej technológie
Inovácia kovoobrábacích technológií v spoločnosti CDL, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol s.r.o. inováciou výrobného procesu
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa